VitaSocial

¿Què és la participació social dins de l’animació sociocultural?

La participació és un mitjà per a l’acció i no el fi de l’acció, d’altra banda, la participació és diferent a representativitat, també és una decisió lliure, per tant, una bona participació és aquella que aconsegueix harmonitzar la participació individual amb la participació del grup, també la participació no és imposar la propi criteri, sinó l’actitud i l’acció de compartir esforços en la cerca de solucions.

En Vita Social es pretén sociabilitzar amb persones de tots els àmbits que vulguen sentir-se acompanyats i gaudir de diferents activitats socioeducatives i culturals fomentant les relacions socials i participant localment amb altres persones, evitant l’aïllament social i ampliant el circule de persones conegudes. Les aplicacions de l’educació emocional es poden deixar sentir en múltiples situacions: convivència, comunicació efectiva i afectiva, resolució de conflictes, presa de decisions, prevenció inespecífica (consum de drogues, sida, violència, anorèxia).

En últim terme es tracta de desenvolupar l’autoestima, amb expectatives realistes sobre si mateix, així com la capacitat per a adoptar una actitud positiva davant la vida. Tot això de cara a possibilitar un major benestar subjectiu, que redunda en un major benestar social.

×