VitaSocial

¿Què són les emocions i com ens poden afectar el nostre comportament i a la nostra salut?

El desenvolupament de les competències emocionals constitueix el contingut bàsic de l’educació emocional. Dins d’aquestes competències estan la consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències socials i les habilitats de vida per al benestar. Les aplicacions de l’educació emocional es poden deixar sentir en múltiples situacions: convivència, comunicació efectiva i afectiva, resolució de conflictes, presa de decisions, prevenció inespecífica (consum de drogues, sida, violència, anorèxia, intents de suïcidi, etc.), etc.

En últim terme es tracta de desenvolupar l’autoestima, amb expectatives realistes sobre si mateix, així com la capacitat per a adoptar una actitud positiva davant la vida. Tot això de cara a possibilitar un major benestar subjectiu, que redunda en un major benestar social. En Vita Social es pretén sociabilitzar amb persones de tots els àmbits que vulguen sentir-se acompanyats i gaudir de diferents activitats socioeducatives i culturals fomentant les relacions socials i participant localment amb altres persones, evitant l’aïllament social i ampliant el circule de persones conegudes.